برای آموزش این تمرین باید از موقعیت مکانی خاص و روش های تشویقی استفاده کنید تا سگ ابتدا بدون قلاده بعد با قلاده هم قدم شود.