فرمان بخواب از اولین و ضروری ترین فرمان ها به سگ است که برای این آموزش باید شرایط فیزیکی بدن سگ و موقعیت مکانی او تنظیم شود.